Ώρες Λειτουργίας

Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού “The Incredibly Paradoxical Competition”

 

H διοργανώτρια ή διαχειριστής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία «PARADOX MUSEUM LTD» που εδρεύει στην Λεμεσό (Μαρίνα Λεμεσού, Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ, Κύπρος), 3601 Λεμεσός σε συνεργασία με την εταιρεία «Nicosia Mall Management (NMM) Limited» με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό  2 Madrid Street, Nicosia 2306, διοργανώνει διαγωνισμό με όνομα “The Incredibly Paradoxical Competition” » (ο “Διαγωνισμός“), ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω των λογαριασμών της Εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα, στο Instagram (https://www.instagram.com/limassol.paradoxmuseum/) και στο Facebook (https://www.facebook.com/paradoxmuseum.limassol). Ο διοργανωτής δίνει την ευκαιρία σε δύο (2) τυχερούς να κερδίσουν από ένα (1) βράδυ διαμονή στα Alinea Limassol. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων για το δικαίωμα συμμετοχής, και κατανοεί ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης, όπως καθορίζονται από τον Διαχειριστή και τους αντιπροσώπους του, είναι τελικά από κάθε άποψη.

ΔIKΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Εξαιρούνται (α) οι υπάλληλοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, (γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους και (δ) οι εργαζόμενοι της διαφημιστικής εταιρείας DE.LE.MACommunicationLtd.

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα. Η επιβεβαίωση της ηλικίας των διαγωνιζομένων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή του δώρου τους.

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες τις οδηγίες/ βήματα στις ενέργειες που περιγράφονται στην ανάρτηση η οποία θα δημοσιευθεί στις 5/04/2024, στο λογαριασμό του Paradox Museum Limassol στο Instagram και στο Facebook, ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή τους. Πιο συγκεκριμένα, στην κλήρωση μπαίνουν όσοι ακολουθήσουν και υλοποιήσουν και τα 3 πιο κάτω βήματα:

  • Like το post
  • Follow @limassol.paradoxmuseum, @thenicosiamall and @alinealimassol
  • Tag ένα φίλο/φίλη

 

ΔΙAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 05/04/2023, ώρα 10:00 μέχρι και τις 14/04/2024, ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ
Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων την Δευτέρα 15/04/2024 όπου (2) νικητές θα επιλεχθούν με κλήρωση, μέσω ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος με τυχαίο τρόπο, ένας νικητής από Instagram και ένας από Facebook.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν με προσωπικό μήνυμα του διαχειριστή στο λογαριασμό τους αλλά και στην ανάρτηση του διαγωνισμού.

 

ΔΩΡΟ
Το δώρο δεν είναι μεταβιβάσιμο. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση,ή η ανταλλαγή. Ο νικητής θα παραλαμβάνει απευθείας το δώρο του από το Alinea Limassol. Το δώρο πρέπει να εξαργυρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών μετά την κλήρωση με προσωπικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ή Facebook. για να διευθετήσει την εξαργύρωση του δώρου. Αυτό προϋποθέτει ότι ο νικητής θα δηλώσει αποδοχή και θα παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Εμαιλ) για την σχετική εξαργύρωση του δώρου μέσω προσωπικού προφίλ. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, ή αρνηθεί να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία, τότε αυτοδικαίως απωλεί οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη στην προσφορά, συμπεριλαμβανομένων των Επίσημων Κανόνων, της επιλογής ή της ανακοίνωσης των νικητών, ή της διανομής των δώρων. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής και οι συνδεδεμένες μ΄ αυτόν εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για όποια ζημία προκύψει εν όλο ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την αποδοχή, τη χρήση ή την κακή χρήση του δώρου . Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, όσον αφορά την κατάσταση, την καταλληλόλητα ή την εμπορευσιμότητα του δώρου, ούτε φέρει ευθύνη για δυνητικές διακοπές ή επηρεάσεις στις υπηρεσίες της λόγω προβλημάτων δικτύου. Η συμμετοχή στην κλήρωση σημαίνει αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η εταιρεία PARADOX MUSEUM LTD, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και/ή των αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το δώρο. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ή/και αναπληρωματικών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά με τον Διοργανωτή. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά σας καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Διοργανωτή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση limassolgm@paradoxmuseum.com ή συστημένη επιστολή στην άνω διεύθυνση. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο κάθε συμμετέχων θεωρεί ως μη νόμιμη μπορεί να απευθύνετε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία , Τηλέφωνο: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565 Email: commissionerdataprotection.gov.cy )

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ο διαγωνισμός και οι επίσημοι κανόνες του διέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία και οι τυχόν διαφορές υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.