Ώρες Λειτουργίας

Όροι Χριστουγεννιάτικου Διαγωνισμού “Paradox Museum Family Pack Giveaway”

H διοργανώτρια ή διαχειριστής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «Mommy Cool» σε συνεργασία με το  «PARADOX MUSEUM LTD» που εδρεύει στην Λεμεσό (Μαρίνα Λεμεσού, Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ, Κύπρος). Ο διοργανωτής δίνει την ευκαιρία σε δύο (2) τυχερούς να κερδίσουν από ένα (1) Οικογενειακό Πακέτο για 4 στο Paradox Museum Limassol (2 x Γενική Είσοδος, 2 x Παιδιά) -ή- (1 x Γενική Είσοδος, 3 x Παιδιά). Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων για το δικαίωμα συμμετοχής, και κατανοεί ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης, όπως καθορίζονται από τον Διαχειριστή και τους αντιπροσώπους του, είναι τελικά από κάθε άποψη.

ΔIKΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους , καθώς και οι Δικαιοδόχοι της Διοργανώτριας. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες τις οδηγίες/ βήματα στις ενέργειες που περιγράφονται στην ανάρτηση η οποία θα δημοσιευθεί στις 21/12/2023, στο λογαριασμό του Mommy Cool στο Instagram, ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή τους. Πιο συγκεκριμένα, στην κλήρωση μπαίνουν όσοι ακολουθούν τη σελίδα του διαχειριστή και του συνεργάτη στο Instagram @limassol.paradoxmuseum, και @mommycool κατά την 25η Δεκεμβρίου 2023 και έχουν κάνει like στο post και mention στα σχόλια της συγκεκριμένης δημοσίευσης τουλάχιστον δύο (2) φίλους/ες του.
Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ
Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων την Δευτέρα 25/12/2023 όπου (2) νικητές θα επιλεχθούν με κλήρωση, μέσω ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος με τυχαίο τρόπο.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν με προσωπικό μήνυμα του διαχειριστή στο λογαριασμό τους αλλά και στην ανάρτηση του διαγωνισμού την επόμενη ημέρα, Τρίτη 26/12/2023 εως τις 17:30.

ΔΩΡΟ
Το δώρο δεν είναι μεταβιβάσιμο. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση,ή η ανταλλαγή. Ο νικητής θα παραλαμβάνει απευθείας το δώρο του από το Paradox Museum Limassol. Ο Διαχειριστής θα επικοινωνήσει μέσω μηνύματος έως και τις 17:30 της 26ης Δεκεμβρίου 2023 για να διευθετήσει την εξαργύρωση του δώρου. Αυτό προϋποθέτει ότι ο νικητής θα δηλώσει αποδοχή και θα παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) για την σχετική εξαργύρωση του δώρου μέσω προσωπικού προφίλ. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, ή αρνηθεί να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία, τότε αυτοδικαίως απωλεί οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη στην προσφορά, συμπεριλαμβανομένων των Επίσημων Κανόνων, της επιλογής ή της ανακοίνωσης των νικητών, ή της διανομής των δώρων. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής και οι συνδεδεμένες μ΄ αυτόν εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για όποια ζημία προκύψει εν όλο ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την αποδοχή, τη χρήση ή την κακή χρήση του δώρου . Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, όσον αφορά την κατάσταση, την καταλληλόλητα ή την εμπορευσιμότητα του δώρου, ούτε φέρει ευθύνη για δυνητικές διακοπές ή επηρεάσεις στις υπηρεσίες της λόγω προβλημάτων δικτύου. Η συμμετοχή στην κλήρωση σημαίνει αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η εταιρεία PARADOX MUSEUM LTD, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και/ή των αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το δώρο. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ή/και αναπληρωματικών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά με τον Διοργανωτή. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά σας καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Διοργανωτή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση limassolsme@paradoxmuseum.com ή συστημένη επιστολή στην άνω διεύθυνση. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο κάθε συμμετέχων θεωρεί ως μη νόμιμη μπορεί να απευθύνετε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία , Τηλέφωνο: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565 Email: commissionerdataprotection.gov.cy )

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ο διαγωνισμός και οι επίσημοι κανόνες του διέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία και οι τυχόν διαφορές υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.